logo
Latest News  
  • Flatten the Curve. Stay Home. Stay Safe.
 
Event Detail  
Kal Aaj Aur Kal
Event Start Date : 05/10/2021 Event End Date 24/04/2022

 

      अथकः परिश्रमः नैतिकाः मूल्याः

       विनम्राः ह्दयाः उदाराः विचाराः

      विज्ञानस्य समन्वयः नवीना: कलाः

       विद्यालस्य  ये  मूलाः आधाराः।।

 

उज्ज्वल श्रेष्ठश्चः अस्माकम अतीतः।

परिश्रमेण विद्यालयो sयम् सिंचितः।।

भारतीया संस्कृतिः अस्माभिः रक्षिता।

उच्चादर्शाः छात्रान सदा शिक्षिता।।